ND- Bộ Khoa học và Công nghệ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng đối với một trong các hành vi: