(HQ Online)- Mức lương tối thiểu mới được áp dụng từ ngày 1-1-2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 4-12-2012.