(PL&XH) - Thông thường màn múa rối cạn kéo dài khoảng nửa tiếng. Mở đầu là màn diễn của các nghệ nhân mô phỏng hoạt động trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như: Cày, cấy, đánh cá... Cuối cùng và cũng là trung tâm của màn rối là biểu diễn Tắc kè leo cây.