(HQ Online)- Ngày 3-6-2013, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất và tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về dự thảo lần 2 về Nghị định thanh toán bằng tiền mặt.