* Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía bắc