Theo Mr. Hello, để có thể hoàn thành tốt câu hỏi tiếng Anh ở Rung chuông vàng cũng như Đường lên đỉnh Olympia, các thí sinh hãy chọn ra câu trả lời xuất hiện đầu tiên trong đầu.