- Hiện nay, trong giáo dục học người ta đề cập đến nhiều vấn đề về đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học. Nhiều phương pháp dạy học mới đã đưa ra và đang thực hiện tại các cơ sở giáo dục và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (quận). Tuy nhiên, dù áp dụng phương pháp nào người dạy cũng phải chuẩn bị bài giảng. Chuẩn bị tốt bài giảng sẽ quyết định sự thành công của công tác dạy học.