- Tham gia thảo luận tại Hội trường, đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có bài phát biểu tham luận tại Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin giới thiệu toàn văn bài tham luận này.