Trong các năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, tập trung đầu tư cho vùng miền núi, dân tộc của tỉnh Kon Tum nói riêng (cũng như cho các vùng miền núi, dân tộc khác trong cả nước), tạo nên sự thay đổi căn bản và nâng cao một bước đời sống của đồng bào dân tộc tỉnh Kon Tum.