Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên.