Trong điều kiện hàng chục cán bộ cấp huyện và xã bị xử lý kỷ luật trong 5 năm qua do những sai phạm trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản và quản lý khai thác tài nguyên, Huyện ủy An Nhơn (Bình Định) đã có nhiều nỗ lực kịp thời ban hành, bổ sung các nghị quyết về công tác cán bộ, và đã quy hoạch được đội ngũ cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 theo chuẩn.