Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận rất cơ bản trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng ta; góp phần quan trọng làm cho hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thâm nhập vào phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.