(Dân trí) - Giờ đây, con đường nhỏ năm xưa đã trở thành một đại lộ nối hai thành phố lớn. Thay vào cây cầu gỗ thông nhỏ năm nào là một cây cầu hiện đại nhưng tên cây cầu thì không thay đổi. Thế là nói như một thi sĩ: “Tên em đã thành tên đất nước”.