TTO - Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's vừa quyết định hạ bậc tín nhiệm của 15 ngân hàng Ý và nhấn mạnh rủi ro tín dụng đối với các thể chế tài chính nước này trong bối cảnh suy thoái ngày một gia tăng.