Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9-8-2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. Theo đó, mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại một địa điểm kinh doanh thuốc. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần, có giá trị trong phạm vi cả nước (đối với Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp với thời hạn năm năm, khi hết hạn, cá nhân làm thủ tục cấp lại).