Thử điểm qua một vài mô hình E- commerce đang chia nhau chiếm các thị phần trực tuyến, dưới đây chỉ đề cập đên các mô hình thương mại điện tử nghĩa là các website b2b, b2c. và c2c, hoặc các mô hình thương mại kết hợp điện tử Internet và truyền thống không xét đến các mô hình website khác, như một bài viết "Đi tìm huyền thoại Internet Việt Nam" đã đề cập.