(HNM) - Đã có hơn 300.000 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào "4 cao": "Năng suất cao, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế cao và sức cạnh tranh cao" do Hội Nông dân phát động. Trong đó, cấp thành phố là hơn 10.000 hộ, cấp quận, huyện gần 56.000 hộ, cấp cơ sở gần 239.000 hộ. Giải pháp nào để duy trì và nhân rộng các mô hình nông dân làm kinh tế giỏi đang được đặt ra như một vấn đề cấp bách.