(ĐCSVN) - "Dự án 661" trồng mới 5 triệu ha rừng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó riêng diện tích rừng sản xuất đã vượt chỉ tiêu giao. Sở dĩ có được kết quả như vậy là do đã xuất hiện nhiều mô hình liên doanh, liên kết trồng rừng có hiệu quả, trong đó có mô hình liên kết giữa 4 nhà : Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà khoa học - Nhà nông.