ND - Trong bài "Để ngọn cờ chiến đấu của chúng ta mãi giương cao", nói về cái mới trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) đăng Báo Nhân Dân ngày 21-9-2010 mới đây, tôi có viết rằng: