ThienNhien.Net - Mô hình xây dựng hương ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng được Chương trình SEMLA (Bộ TN&MT) triển khai tại xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên đang là một trong những mô hình điểm thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả trong cả nước, góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường địa phương.