Kể từ khi Việt Nam thực hiện Đề án Cải cách tổng thể hành chính công và trong đó cải cách tài chính công là một hạng mục đặc biệt quan trọng từ năm 2000, tính đến nay, ngành Tài chính đã có những thành tựu rất lớn thông qua việc tin học hóa các hoạt động tác nghiệp; Đồng thời xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại phục vụ vận hành các ứng dụng phần mềm nghiệp vụ chuyên môn được vận hành trên toàn quốc.