ND- Trong hai năm 2009 - 2010, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đoàn kết thống nhất, tranh thủ thuận lợi, giúp gần ba nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách sửa chữa, xây nhà mới và hơn 18 nghìn lao động được đào tạo nghề cùng gần bốn nghìn hộ thoát nghèo hằng năm. Một trong những giải pháp góp phần vào thành tựu chung ấy là phong trào "dân vận khéo"...