Trong mấy năm nay, từ thực tiễn quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, Ban Dân vận một số tỉnh ủy, thành ủy đã có sáng kiến nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo cho thành lập, phát triển mô hình Dân vận khóm, ấp, thôn, bản, tổ dân phố. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sáng kiến của một số tỉnh, thành, nên cũng còn có một số vấn đề cần trao đổi làm rõ, để có thể nhân rộng ở các địa phương khác, nhưng đã cho thấy rõ hiệu quả của nó.