Thương hiệu 'Em - Michelle Phan' bao hàm rất nhiều ý nghĩa.