(GĐVN) Men vi sinh Lackid là sản phẩm men vi sinh đầu tiên xuất hiện trên thị trường và duy nhất có chứa thành phần sữa non chuẩn hóa (CBP) và kết hợp một cách khoa học năm loại lợi khuẩn có lợi cho sức khỏe.