Ngày 12-8, Thông tư 13/2011 của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành. Thông tư này quy định mẫu phiếu lý lịch tư pháp phải là loại giấy in màu có hoa văn, do Bộ Tư pháp in và phát hành.