- Trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến là một trường tư thục có số lượng học sinh lớn, chủ yếu là nội trú. Cả tháng nay, một số phòng khu nội trú nam cơ sở 3A đã bị mạt tấn công, nhưng nhà trường xử lý thiếu trách nhiệm.