(Ba bau) - Cơ thể người phụ nữ sẽ thay đổi nhiều nhất trong 3 tháng đầu mang thai vì vậy bạn cần dành sự chăm sóc đặc biệt trong thời gian này.