(PL)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định cho Công ty cổ phần Vận tải tốc hành Mai Linh mở các tuyến xe buýt tại tỉnh này.