Bạn sẽ tin về ma trơi theo những câu chuyện kể hay từ góc nhìn nghiên cứu?