Ở Triều Tiên có 19 loại tội có thể tử hình, bao gồm 17 tội quy định trong Bộ luật hình sự và hai tội chính trị là “phản quốc” và “phản bội dân tộc”.