- Ngày 26/3/1964, báo “Nhân Dân” đăng bài báo về “Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng”. Tác giả ký tên là “Chiến sĩ” nhưng đó chính là bút danh của Bác Hồ.