Là một công trình thể hiện trên giấy tờ và được sử dụng như một tài liệu lưu trữ lâu dài theo tuổi thọ của công trình.