(GDVN) - Chiến dịch Lam Sơn 719 hay Cuộc Hành quân Hạ Lào (cách gọi của chế độ Việt Nam Cộng hòa) hay Chiến dịch đường 9 - Nam Lào (kéo dài từ 31/1 đến 23/3/1971) (cách gọi của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) là một chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam, do Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) thực hiện với sự yểm trợ của không quân và pháo binh Mỹ.