TPO – Thực hiện chủ trương của Giám đốc C.A Thành phố, lực lượng 141 bao gồm Cảnh sát giao thông, Hình sự, Cơ động (Công an Hà Nội), tiếp tục ra quân trấn áp tội phạm. Cảnh sát xử lý cá trường hợp không đội mũ bảo hiểm.. Ảnh: Minh Đức