Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật được đi trước.