(CATP) Gần 100 nông dân của tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đã gửi đơn khiếu nại đề nghị Công ty hóa nông lâm Lúa Vàng (gọi tắt là Công ty Lúa Vàng) bồi thường thiệt hại.