(ANTĐ) - Một lớp học đặc biệt thấm đượm tình người ở nơi cuộc sống còn bao khó khăn vất vả.