TT - “”Xin chào, cháu là Severn Suzuki, thay mặt cho ECO - Tổ chức Trẻ em vì môi trường. Chúng cháu là một nhóm 12-13 tuổi đang cố gắng tạo ra một sự khác biệt...”.