Và những thông tin phản bác lại lời của Long Nhật.