Dương Mịch - Phùng Thiệu Phong cạnh tranh Minh Đạo - Trần Kiều Ân.