Trong lịch sử, nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia thường bị các thế lực xâm lược từ bên ngoài uy hiếp, cho nên sự đồng cảm giúp đỡ, liên kết giữa ba quốc gia chống ngoại xâm đã có từ rất sớm. Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, mối quan hệ đó lại càng thêm sâu sắc, từ tình cảm láng giềng trở thành tình hữu nghị anh em, thành quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa ba nước. Sự liên minh đó hoàn toàn dựa trên cơ sở tự giác, bình đẳng, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích sống còn của mỗi quốc gia và mỗi dân tộc.