Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích tự nhiên 2.695,5km². Qua những biến đổi của lịch sử, vùng đất Bình Dương ngày nay đã có nhiều lần thay đổi tên gọi khác nhau trong thời kỳ chiến tranh nhằm đáp ứng việc chỉ đạo chiến lược của từng giai đoạn lịch sử. Bình Dương có vị trí đặc biệt trọng yếu về chính trị, quân sự và kinh tế. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã một lòng đi theo Đảng, vượt qua mọi gian nan thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong chiến đấu chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Bình Dương là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết cho cả hiện tại lẫn tương lai.