(2Sao) - Lee Min Ho ẵm về tới ba giải thưởng tại SBS Drama Awards 2011.