Anh chàng ẵm gọn hai giải thưởng quan trọng nhất nhé.