(VOV) - Lễ Vu Lan mở ra một mùa báo ân, báo hiếu, trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần của dân tộc Việt từ nhiều đời nay