KTĐT - Ngày 3/8, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị để lấy ý kiến đóng góp về việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó trọng tâm là đánh giá hoạt động của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy.