Từ thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm, ĐBQH trăn trở những kinh nghiệm để sinh hoạt chính trị dân chủ này ngày một hoàn thiện hơn.