° Điều trực thăng chở ê kíp mổ của các Bệnh viện Trung ương đến Lai Châu