Các nhà thầu phải lập tiến độ thi công của 3 tháng còn lại trong năm 2011, nêu cụ thể việc huy động nhân sự, thiết bị, vật liệu và kế hoạch giải ngân...